พยาธิใบไม้ในท่อตับอ่อนของโค-กระบือ  แพะ แกะ

Eurytrema  pancreaticum

  -พบในท่อตับอ่อน (pancreatic duct) อาจพบในท่อน้ำดี (bile duct) และลำไส้ส่วน duodenum

-เรูปร่างคล้ายใบไม้ที่กว้าง เป็นพยาธิที่มีขนาดกลาง ยาว 8-16 มม. กว้าง 5-8.5 มม.

-มีอวัยวะสำหรับยึดเกาะ 2 อันคือ ที่บริเวณปลายตอนหน้าเรียกว่า oral sucker อีกอันหนึ่งอยู่ทางด้านท้อง

เรียกว่า  ventral sucker

-อวัยวะภายในที่สำคัญคือ อัณฑะที่มีลักษณะเป็นก้อนและเรียงตัวในแนวระนาบ (horizontal-lobed testes)

พยาธิใบไม้ในท่อตับอ่อนของโคกระบือ

ชีพจักรของพยาธิใบไม้ในท่อตับอ่อนของโคกระบือ

Comments are closed.