พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้

13 มกราคม 2017 โรงเรียนเสือวิทยาคม เข้าเยี่มชมพิพิธภัณฑ์ฯ
28 ธันวาคม 2016 วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์
28 ธันวาคม 2015 วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์
โรงเรียนประชานิเวศน์ ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2015
โรงเรียนวิชูทิศ ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2015
โรงเรียนบ้านบางกะปิ วันที่ 21 ธันวาคม 2015
open house วันที่ 19 พฤศจิกายน 2015
นิสิตชั้นปี่ 1 คณะบริหารธุระกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่มชมพิพิธภัณฑ์ฯ ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 22 กันยายน 2015
จัดแสดงใน “งานเกษตรแฟร์ 2015″ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. – 7 ก.พ. 2015 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
26 ธันวาคม 2014 วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์
16 ธันวาคม 2014 นิสิตราชภัฏจันทรเกษม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ
27 พฤศจิกายน 2014 นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
21 ตุลาคม 2014 ตัวแทนจาก CIRAD เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ
22 เมษายน 2014
27 ธันวาคม 2013
21 พฤษจิกายน 2013

กิจกรรมภาควิชาปรสิตวิทยา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ
“Diagnosis and control of human and animal trypanosomes and their vectors in Asia.”
15-20 มีนาคม 2013


“STVM2012″ Phuket , Thailand 18-21 มิถุนายน 2012

Comments are closed.