พยาธิใบไม้ตับของโค-กระบือ

Fasciola  gigantica

  -รูปร่างคล้ายใบไม้ที่ยาวและแคบ เป็นพยาธิที่มีขนาดใหญ่ ยาว 25-75 มม. กว้าง 12

มม. ผิวของลำตัวจะมี spine เล็กๆปกคลุมอยู่

-มีอวัยวะสำหรับยึดเกาะ 2 อันคือ ที่บริเวณปลายตอนหน้าเรียกว่า oral sucker อีก

อันหนึ่งอยู่ทางด้านท้องเรียกว่า  ventral sucker

-อวัยวะภายในที่สำคัญคือ รังไข่ที่แตกแขนง (branced ovary) 1 อัน และอัณฑะที่แตก

แขนง 2 อันที่เรียงตัวในแนวดิ่ง (tandem branched testes)

พยาธิใบไม้ตับของโคกระบือ

ชีพจักรพยาธิใบไม้ในตับของโคกระบือ

Comments are closed.