โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้
เพื่อการศึกษาทางด้านปรสิตวิทยา

หลักการและเหตุผล

 • จากนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตเพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะเป็นบัณฑิตต่อไปในอนาคตเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยปัญญาและคุณธรรมรวมถึงการเสริมสร้างบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 • ปัจจุบันการเรียนรู้ของนิสิตสามารถเลือกหาความรู้ได้จากห้องเรียน ห้องสมุด หรือสื่อจากอินเตอร์เน็ตต่างๆ ประกอบกับมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายและเป้าหมายที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้คณะที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ มีแหล่งที่นิสิตจะสามารถแสวงหาความรู้ที่มีความหลากหลายในรูปแบบและเนื้อหาภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นภาควิชาฯ ที่จัดการเรียนการสอนทางด้านปรสิตวิทยา มีทรัพยากร อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ที่จะดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นเสมือนต้นแบบการเรียนรู้ในองค์ความรู้ทางสาขา/ด้านปรสิตวิทยาที่มีทั้งปรสิตภายนอก ปรสิตภายใน ภาควิชา ฯ ได้เก็บรวมรวบตัวอย่างปรสิตหนอนพยาธิชนิดต่างๆ ตัวอย่างแมลง และเห็บที่มีความสำคัญทางด้านสัตวแพทย์ เก็บไว้เป็นหมวดหมู่ ตัวอย่างปรสิตบางตัวอย่างที่เก็บไว้ ปัจจุบันเป็นปรสิตที่หาได้ยากในประเทศไทยตามอนุกรมวิธานและตามชนิดของสัตว์ที่เกิดโรค ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้
 • การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับปรสิตวิทยาสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนิสิต นิสิตสามารถค้นหาความรู้ได้แหล่งเรียนรู้นี้เป็นการช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้านวิชาการที่นิสิตกำลังศึกษาอยู่ได้มากขึ้น เป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา เป็นการเสริมสร้างการเติบโตของความรู้ สติปัญญา ของนิสิตให้ก้าวสู่การเรียนรู้ที่ตอบสนองและทันกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่การเรียนรู้เป็นแบบไม่มีขีดจำกัด โดยภาควิชาปรสิตวิทยา เห็นสมควรดำเนินการโครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับปรสิตวิทยา (พิพิธภัณฑ์/ห้องแสดงนิทรรศการ) ที่เน้นแนวคิดแบบ Interactive approach เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมและสิ่งที่แสดง เป็นการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง สร้างความมีชีวิตให้แก่แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา เพื่อสนองตอบตามนโยบายของงมหาวิทยาลัยฯ
 • วัตถุประสงค์

  1. ใช้เป็นแหล่งตัวอย่างประกอบการเรียนการสอนของนิสิต
  2. เป็นแหล่งศึกษา วิจัย แหล่งอ้างอิงสำหรับงานวิจัยทางด้านปรสิตวิทยาให้กับบุคลากร ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
  3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านเนื้อหาด้านวิชาการแก่นิสิต
  4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับนิสิตคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ฯ ที่สนใจทางด้านปรสิตวิทยา
  5. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้านปรสิตวิทยาให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

  คณะกรรมการดำเนินการ

  ประธานกรรมการ

  S6001674
  ผศ.น.สพ.คัมภีร์ พัฒนะธนัง

  ที่ปรึกษา

  11 411
  รศ.ดร.น.สพ.สถาพร จิตตปาลพงศ์ ผศ.ดร.น.สพ.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ

  คณะกรรมการ

  03 407
  อ.ดร.จำนงจิต ผาสุข อ.น.สพ.สินสมุทร แซ่โง้ว
  DSC2335 02
  นางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์ นายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย
  04
  นางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ

  คณะกรรมการและเลขานุการ

  P1150584
  นางสาวศุภานันท์ บุญชอบ

  Add Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>